EI8246 - Ireland

This is a tour for the ei8246 TSP instance. It has length 206,171.
Tour in TSPLIB format.

Back to Ireland

Ireland Tour